opc_loader

Wensenlijst

Privacyverklaring
 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Made-Lief (handelend onder de naam Made-Lief), Raadhuisstraat 8-A, 5165 CH Waspik, KVK: 81011482.


Versie: 1.0, april 2020

Made-Lief respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u in deze privacyverklaring lezen.


Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het uitvoeren of voorbereiden van overeenkomsten met Made-Lief worden persoonsgegevens van u door Made-Lief ontvangen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. U kunt hierbij denken aan de persoonsgegevens die u met ons deelt als u een bestelling doet. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor leveranciers gebruiken. Deze toestemming kan daarnaast ook weer door u worden ingetrokken.


Doeleinden van gebruik

Om u van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Made-Lief uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die zowel direct als indirect informatie over u geven en die naar u (kunnen) herleiden. Made-Lief kan namelijk geen overeenkomst met u uitvoeren of voorbereiden indien zij geen persoonsgegevens van u verkrijgt. Ter uitvoering of voorbereiding van de overeenkomst dient Made-Lief uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Contact
 • Transacties met Made-Lief
 • Bestelde artikelen vanuit onze leveranciers
 • Opsturen van producten naar het juiste adres
 • Bevestigingsemail en verzendbevestiging per email
 • Telefoonnummer om contact met u op te kunnen nemen
 • Indien u geen persoonsgegevens verstrekt
 • Indien u uw persoonsgegevens gegevens niet wilt of kunt verstrekken kan er geen overeenkomst worden gesloten aangezien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering of voorbereiding van de overeenkomst.


Omschrijving van de persoonsgegevens

Om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te kunnen bereiken zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • Inloggegevens
 • IP adres


Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Made-Lief gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij schriftelijke afspraken hebben gemaakt met deze partijen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. Indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, zullen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden zoals (naam sub-verwerkers). Deze organisaties zorgen ervoor dat Made-Lief de producten die zij aan u aanbiedt, kan leveren. Daarnaast ondersteunen zij de producten die door Made-Lief geleverd wordt. In dit geval is het mogelijk dat Made-Lief de persoonsgegevens die u aan ons heeft verleend om te verwerken, aan deze sub-verwerkers zal verstrekken. Het verstrekken van deze persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, is noodzakelijk om bijvoorbeeld of anderszins de overeenkomst tussen u en Made-Lief na te komen. Made-Lief draagt de zorg voor een (sub-) verwerkersovereenkomst met deze partijen zodat uw gegevens op een juiste manier behandeld worden. De gegevens worden niet gedeeld met organisaties die zich buiten Europa bevinden. 

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Gegevensbeveiliging

Made-Lief maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures om de van u verwerkte persoonsgegevens te beveiligen. Door deze veiligheidsprocedures wordt onder andere voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen
verschaffen tot deze gegevens. Door het treffen van dergelijke veiligheidsprocedures zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.


Uw rechten

In privacywetgeving zijn bepaalde rechten opgenomen om de privacy van de klant te waarborgen. Hieronder zal aangegeven worden welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunt u inroepen ten opzichte van Made-Lief. Indien u gebruik wil maken van dit recht dan dient u zichzelf te identificeren zodat Made-Lief weet dat zij de persoonsgegevens niet aan een onbevoegde verstrekt.


Recht van inzage

U mag Made-Lief vragen om inzage in de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Volgens privacywetgeving heeft u namelijk het recht van inzage. Dit houdt in dat u inzicht kan krijgen over de persoonsgegevens die van u verwerkt worden en dat u, kosteloos, een kopie van deze gegevens kunt opvragen bij Made-Lief. Deze kopie zal in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt indien u het verzoek tot inzage elektronisch indient.


Recht op rectificatie

Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens die van u verwerkt worden onjuist zijn. U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens door Made-Lief te laten rectificeren, aan te vullen of te laten wissen. U kunt daarnaast zelf contact met Made-Lief opnemen indien er een rectificatie, aanvulling of wissing dient te geschieden met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
U heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens die van u verwerkt zijn, te laten verwijderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt en er geen toestemming of andere grondslag meer is voor de verwerking.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht op beperking van de verwerking. Dit houdt in dat u de verwerking van uw persoonsgegevens kunt beperken. Hiervan kan sprake zijn indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens door u betwist wordt. Daarnaast kan hiervan sprake zijn indien de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is en u in plaats van wissing van deze gegevens, beperking van de verwerking van deze gegevens wilt. Dit kan ook voorkomen indien Made-Lief de persoonsgegevens wil wissen maar u deze nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Tot slot kunt u dit recht inroepen indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en u in afwachting bent van het oordeel of de gerechtvaardigde belangen van Made-Lief zwaarder wegen dan die van u. Indien u zich op het recht op beperking van de verwerking beroept, dan worden uw persoonsgegevens in een apart bestand bewaard waardoor duidelijk is dat er een beperking van de verwerking plaatsvindt.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van Made-Lief te verkrijgen. Dit houdt in dat Made-Lief op uw verzoek, kosteloos, de gegevens die zij van u verwerkt kan verzenden.


Recht van bezwaar

U kunt uw rechten inroepen door ons een e-mail te sturen via klantenservice@made-lief.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 6 21261960 op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren. Wij maken dan ook gebruik van een termijn van twee weken waarin wij op uw verzoek zullen reageren.


Inbreuk met betrekking tot uw persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat er onverhoopt een inbreuk op uw persoonsgegevens wordt gemaakt. Hierdoor wordt uw privacy aangetast. Deze inbreuk kan ontstaan doordat een onbevoegde kennis heeft genomen van uw gegevens door diefstal of verlies of er op andere wijze een onrechtmatige gegevensverwerking of vernietiging is voorgekomen. Made-Lief zal in dat geval maatregelen nemen om de nadelige gevolgen voor u te beperken. Indien nodig, zal Made-Lief de Autoriteit Persoonsgegevens inlichten met betrekking tot de inbreuk.


Reclame:

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
Per e-mail


Klarna achteraf betalen

Bij achteraf betalen kun je eerst jouw bestelling ontvangen en dan de factuur betalen. Achteraf betalen wordt gefaciliteerd door Klarna. Je ontvangt na de levering binnen enkele werkdagen digitaal een factuur van jouw bestelling, op dat moment heb je een gelimiteerd betalingstermijn. Klarna voert een toetsing uit wanneer je de bestelling definitief plaatst. Mocht je onverhoopt niet worden goedgekeurd dan kan u meer informatie over deze toetsing vinden via Klarna. Made-Lief.com heeft vanwege privacyredenen geen inzicht in deze toetsing. Meer informatie over Klarna kun je vinden op de pagina van klarna.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Made-Lief behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd of u schriftelijk worden medegedeeld. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Geschillenbeslechting

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een geschil tussen u en HairOne ontstaat. Indien u een klacht heeft dan kunt u deze aan ons bekend maken door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0) 416 245 000 of een e-mail te versturen via klantenservice@made-lief.com. Wij zullen binnen twee weken contact met u opnemen naar aanleiding van uw klacht.


Autoriteit Persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Made-Lief.com maakt geen gebruik van cookies op haar website.


Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens:
Made-Lief
Stelvenseweg 19
4921PL Made

info@made-lief.com
06-21261960


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. bedrijfsnaam gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij bedrijfsnaam geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.